چشم انداز توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

چشم انداز

 

 

چشم انداز مطلوب بخش آب و فاضلاب در افق بیست سال آینده

 

 • دسترسی و بر خورداری صد در صد جمعیت روستایی کشور به آب شرب و بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی.
 • دسترسی و بر خور داری روستا های مواجه با بحران زیست محیطی به سامانه های جمع آوری،تصفیه و دفع فاضلاب.
 • تحقق خود کفایی و خود اتکایی مالی واحد های آب و فاضلاب در عرصه خدمات بر مبنای قیمت تمام شده.
 • دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات.
 • دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی.
 • دستیابی به شاخص مطلوب هدررفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع.
 • دستیابی به فن آوری پیشرفته و روز آمد برای نیل به بهره وری مطلوب از تاسیسات آب و فاضلاب.
 • گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کالای اقتصادی بدون جایگزین و استفاده بهینه از آن بر پایه الگوی مصرف.
 • ایجاد بستر و زمینه مناسب برای تنوع بخشی در روشهای توزیع آب ( گسترش صنایع بسته بندی و ایجاد سامانه های دو شبکه ای )
 • دستیابی به شرایط مساعد جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل ایجاد و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب.
 • دستیابی به اهداف مدیریت تقاضا با تغییر نگرش از مدیریت مصرف به مدیریت تقاضا در بهره برداری از منابع آب ( تعادل بخشی بین تامین و تقاضا )