معرفي واحد آمار و اطلاعات توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

معرفي واحد آمار و اطلاعات

معرفي واحد آمار و اطلاعات

جمع آوري اطلاعات و آمار مفيد و بروز يكي از مهمترين ابزارهاي تصميم گيري و مديريت سازمانها مي باشد . در حقيقت آمارهاي صحيح ، دقيق و بهنگام خيلي سريع ضعفها و قوتها را روشن كرده و راه را براي تصميم گيري بهتر آماده مي كند .

موفقيت برنامه هاي توسعه در هر سازماني بستگي به كيفيت آمار و اطلاعات موجود در آن سازمان دارد . پيشرفت روز افزون تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي تأثير فراواني بر حيات جوامع و دولتها داشته و اين امكان را فراهم آورده كه هر نوع برنامه ريزي يا تجزيه و تحليل پديده ها و رخدادها به كمك آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام صورت پذيرد .

اهداف شبکه آمار و اطلاعات

 • اطلاع رساني مناسب و متمرکز در خصوص آمار شرکت
 • ارائه آمار دقيق و بروز و مفيد
 • تسريع در گرد آوري و قابل دسترس بودن آمار
 • قابل دسترس بودن اطلاعات کلي شرکت

چشم انداز نظام آماری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز

 • دسترسی و برخورداری صد در صد جمعیت روستایی استان به آب شرب و بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی.
 • دسترسی و برخورداری کلیه روستاهای مواجه با بحران زیست محیطی به سامانه های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب.
 • دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات.
 • دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی.
 • دستیابی به شاخص مطلوب هدررفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع.
 • دستیابی به فن آوری پیشرفته و روزآمد برای نیل به بهره وری مطلوب از تاسیسات آب و فاضلاب.
 • گسترش باور همگانی برای آب بعنوان کالای اقتصادی بدون جایگزین و استفاده بهینه از آن بر پایه الگوی مصرف.
 • ایجاد بستر و زمینه مناسب برای تنوع بخشی در روشهای توزیع آب.