مدیران عامل از ابتدای تاسیس توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

مدیران عامل از ابتدای  تاسیس
           

    نام:               عبدالحسین

    نام خانوادگی:    حسن زاده

   مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس

   تاریخ انتصاب:     1394/04/16

   مدت دوره:          ادامه دارد