بحران و پدافند غیر عامل توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

بحران و پدافند غیر عامل


سخن مقام معظم رهبری

 

(( پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنیم.))


 

پدافند غیر عامل

مدیریت بحران