میز خدمت توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

میز خدمت
درخواست خرید انشعاب آب و فاضلاب جدید 

چاپ قبض

استعلام

درخواست خدمات پس از فروش

دریافت گزارش مامور فنی

دریافت فرم درخواست انشعاب

ویرایش اطلاعات و اسکن مدارک

درخواست آب تانکری

مشاهده ی فرآیند واگذاری انشعاب

شرح کامل واگذاری انشعاب آب

پرداخت اینترنتی قبوض

شناسنامه خدمات الکترونیک