معرفی معاونین توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

معرفی معاونین

معرفی معاونین

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

  نام و نام خانوادگی :  باقر بهرامی علی آبادی

  سمت:  معاون منابع انساني و پشتيباني

  سال تولد :  1354

  آخرین مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس

  شماره تماس:  32760363-026 داخلی  109

  فکس :  32760354-026

  

 

معاونت مهندسی توسعه

  نام و نام خانوادگی :  رضا صادقی گوغری

  سمت:  سرپرست معاونت مهندسي و توسعه

  سال تولد :  1356

  آخرین مدرک تحصیلی :  لیسانس

  شماره تماس:  32760363-026 داخلی  142

  فکس :  32760354-026

معاونت بهره برداری

  نام و نام خانوادگی :  کریم فروتن

  سمت: معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره

  سال تولد :  1352

  آخرین مدرک تحصیلی :  لیسانس

  شماره تماس: 32760363-026 داخلی 125

  فکس :   32760354-026