آمار نیروی انسانی توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

آمار نیروی انسانی

نیروی انسانی

آمار نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی

سال نیروی رسمی نیروی پیمانی نیروی قرارداد معین نیروی طرحی قرارداد کارگری جمع کل
96 23 16 17 10 10 76