ماموریت و اهداف شرکت توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

ماموریت و اهداف شرکت

ماموریت شركت آب و فاضلاب روستايي استان البرز

عهده دار تامين نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي و همچنين جمع آوري ، انتقال ، تصفيه فاضلاب ، استفاده مجدد و يا دفع بهداشتي پساب در مناطق روستايي استان البرز مي باشد. و با برنامه ريزي ، هدايت و نظارت ، تدوين دستور العمل ها ،استفاده از قوانين و مقررات مربوطه ، برنامه ريزي در توسعه فناوري و ارائه خدمات فني و مهندسي، در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي در اختيار جامعه قراردهد و با اعمال مديريت تقاضا در جهت بهبود الگوي مصرف آب فرهنگ سازي نماید. و با تكيه بر ويژگي هاي ممتازي نظير مديريت كارآمد، توان فني و تخصصي ، تحقيقات علمي و كاربردي ، منابع انساني كارآمد به عنوان سر مايه هاي بنيادين و استفاده از فناوري هاي پيشرفته و مناسب، بر آن است تا كيفيت عرضه خدمات مربوطه را ارتقاء دهد و حقوق ذينفعان را رعايت و به حفظ محيط زيست كمكمي نماید.
اهداف و برنامه هاي كلان شركت
 • دسترسي و برخورداري 95 درصد جمعيت روستايي به آب شرب و بهداشتي با معيارها و استاندارد هاي كمي و كيفي طي برنامه پنجم توسعه تحت پوشش قرار دادن 100 درصد جمعيت روستايي داراي شبكه آب شرب و بهداشتي.
 • دسترسي 15 درصد جمعيت روستايي بالاي 200خانوار به تأسيسات جمع آوري ، تصفيه و خدمات دفع بهداشتي فاضلاب.
 • تحقق خودكفايي و خود اتكايي مالي در عرصه خدمات بر مبناي قيمت تمام شده.
 • دستيابي به ساختار اداري و مديريتي كارآمد با هدف تسهيل و ارتقاء خدمات.
 • دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسيسات تأمين ، انتقال و توزيع. · دستيابي به فن آوري پيشرفته و روزآمد براي نيل به بهره وري مطلوب از تاسيسات آب و فاضلاب .
 • ايجاد بستر و زمينه مناسب براي تنوع بخشي به روشهاي توزيع آب ( گسترش سيستم آب بسته بندي شده و ايجاد سامانه هاي دو شبكه اي در مناطق با محدوديت آب و استقرار دستگاه هاي آب شيرين كن و لامپ هاي u.v).
 • تامين حداقل5/3 ميليون متر مكعب آب از طريق آب هاي غير متعارف نظير پساب ها ، آب شيرين كن ها .
 • ارتقاي شاخص كنترل كيفي آب از طريق افزايش مطلوبيت نمونه هاي ميكروبي تا 98.7 درصدو افزايش پايش عوامل شيميايي آب تا 97.3 درصد.
 • استقرار مديريت كيفيت و تضمين خدمات و ساماندهي كيفيت و بهره وري در شركت آب و فاضلاب روستايي . ايجاد تمركز در ارتباط داده ها ،سيستم هاي آماري و يكپارچه سازي بانكهاي اطلاعاتي .
 • تلاش در جهت تحقق دولت الكترونيك از طريق ارائه الكترونيكي خدمات مانند فروش انشعاب، صدور و پرداخت قبض ،اصلاح قبوض و تغييركاربري و ارائه از طريق سايت،.الكترونيكي كردن مناقصات به طور كامل ،پياده سازي ويدئو كنفرانس و امضاي ديجيتال.
 • برنامه ريزي جهت پردازش ،تجزیه ،تحليل و مديريت اطلاعات شركت آبفاروستايي فارس در محيط هاي GIS. شناسايي و اعلام ظرفيت هاي اشتغال زايي به منظور جذب و بكارگيري نخبگان و فارغ التحصيلان ممتاز كشور.تدوين برنامه هاي مستمر ارتقاء شغلي كاركنان به صورت جامع و مدون و به منظور حفظ نيروي انساني كارآمد و ارتقاء آن .
 • تعيين اولويت هاي تحقيقاتي بر مبناي نياز ها.
 • تحقق سرانه آموزشي 100 نفرساعت براي كاركنان و110 نفر ساعت براي مديران.
 • ارائه 25% از آموزش ها به صورت غير حضوري و الكترونيكي .
 • احراز رتبه برتردر بين شركت هاي آب و فاضلاب روستايي و شهري در ارزيابي هاي ساليانه.
 • اجراي طرح معاينه عمومي سلامت تمامي كاركنان در هر سال به منظور ارتقاء سلامت كاركنان.
 • ارتقاء کمی و کيفي سطح خدمات درماني و رفاهي كاركنان و بازنشستگان .
 • تبيين جايگاه آب به عنوان يك ثروت با هدف جلوگيري از آلوده شدن و كاهش آبهاي زير زميني و تقويت نگاه زيست محيطي به آب.
 • مطالعه و بررسی وضعیت حوزه آبریز سدها وپی گیری جهت تامین آب شرب پایدارروستاها(سدهای در دست مطالعه ، در حال اجراء و به بهره برداری رسیده )
 • تهیه و تدوین کتاب مرجع آب وفاضلاب . · مطالعه و اجرا ی شبکه های جمع آوری فاضلاب روستایی وتصفیه خانه ها.
 • برنامه ریزی جهت استحصال ، پایداری وتامین منابع آب شرب روستایی استان فارس در افق 25 ساله .
 • برنامه ریزی در جهت تجمیع شبکه های آب شرب روستایی استان در قالب مجتمع های بزرگ آبرسانی .
 • برنامه ریزی در جهت تجمیع برگزاری مناقصات · شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی مرتبط با صنعت آب وفاضلاب موجود در استان .
 • اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در شرکت .
 • برنامه ریزی جهت کاهش مطالبات راکد سنواتی.  برنامه ریزی جهت به حداقل رساندن موارد کنتورخراب.
 • برنامه ریزی جهت به صفررسانیدن انشعابات غیر مجاز. 
 • پی گیری اخذ مجوز از مجمع عمومی جهت خرید زمین واحداث ساختمان بهره برداری جهت شهرستانهای کرج،فردیس،نظرآباد،طالقان،اشتهارد