معرفی مدیرعامل توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

معرفی مدیرعامل

 

 

         

 نام: عبدالحسین

 نام خانوادگی: حسن زاده

 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

 تاریخ انتصاب: 1394/04/16

 مدت دوره:  ادامه دارد

 تلفن تماس : 32760363-026  داخلی 101