دیدارفرماندارشهرستان ساوجبلاع با مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز

دیدارفرماندارشهرستان ساوجبلاع با مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان البرزر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ آقای مهندس پالیزگیر با مهندس عبدالحسین حسن زاده ئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی دیدار کردند.

در این دیدارکه در شرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز انجام شد ، معاونین و مدیران فرمانداری ومعاونین ومدیران شرکت آبفار استان البرز حضور داشتند به نقطه نظراتی در خصوص عملکرد شرکت وامورشهرستان ساوجبلاغ پرداختند.