فهرست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان توضیحات مختصری در رابطه با صفحه

فهرست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان
ردیف لیست خدمات
1 مشاهده سوابق و بررسی صورتحساب
2 تغییر مشخصات
3 تغییر مکان وسایل اندازه گیری
4 تغییر کاربری انشعاب
5 اعلام کارکرد کنتور
6 اعلام ترکیدگی داخلی انشعاب
7 آزمایش کنتور
8 تعویض کنتور
9 تغییر قطر انشعاب آب
10 جمع آوری یا ادغام انشعاب
11 قطع موقت و وصل انشعاب
12 تغییر واحد مسکونی
13 تفکیک کنتور
14 پاسخ به استعلام
15 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
16 نصب سیفون اضافی
17 پیشنهادات،انتقادات و بررسی شکایات
18 پرداخت صورتحساب